Статистика посета

250719
ДанасДанас10
ЈучеЈуче49
Ове недељеОве недеље197
Овог месецаОвог месеца629
УкупноУкупно250719

Приступница

Из Галерије

Дистрибуција садржаја

Иницијатива

Београд, 02.3.2009.


УСТАВНОМ СУДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Б Е О Г Р А Д
Немањина 26

На основу члана 167., став 1., тачка 1 и 3, и 168 став 2. Устава Републике Србије и члана 2., 50. и 51. Закона о уставном суду, Синдикат радника у просвети Србије, подноси

ИНИЦИЈАТИВУ

за покретање поступка за оцењивање уставности и законитости одредбе члана 55. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Службени гласник РС број 12 од 13.2.2009. године).

У члану 55. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, прописано је: ''Послодавац је дужан да председнику синдикалне организације установе, која припада синдикату потписнику овог уговора, у коју је учлањено више од 50% запослених, за обављање његове функције исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%. Председник синдикалне организације установе, која припада синдикату потписнику овог уговора, у коју је учлањено мање од 50% запослених, има право на сразмерно увећану месечну плату до 12%''.

Подносилац иницијативе сматра да цитирана одредба Посебног колективног уговора није у складу са Уставом и Закона о раду.
Закон о раду као основни Закон којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада у својим основним одредбама одређује:

  1. да се права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада, уређују овим Законом и посебним законом, у складу са ратификованим међународним конвенцијама (члан 1., став1)
  2. да се права, обавезе и одговорности из радног односа уређују и Колективним уговором и уговором само када је то овим Законом одређено (члан 1., став 2)
  3. да Општи и Посебни колективни уговор морају бити у сагласности са Законом (члан 4.)
  4.  ако општи акти (треба читати као Колективни уговор) и његове одредбе утврђују неповољније услове рада од услова утврђених Законом, примењују се одредбе Закона (члан 9. Закона)

Одредбом члана 211., Закона о раду утврђено право да овлашћени председник синдиката има право на плаћено одсуство ради обављања синдикалне функције у складу са Законом.
Ако Колективним уговором или споразумом, из цитиране одредбе Закона, није повољније уговорено, овлашћени представник синдиката има право:

  1. ''на 40 плаћених часова рада месечно ако синдикат има најмање 200 чланова и по један час месечно за сваких следећих 100 чланова;
  2. на сразмерно мање плаћених часова ако синдикат има мање од 200 чланова;

Колективним уговором или споразумом из става 1. овог члана може се утврдити да овлашћени представник синдиката у потпуности буде ослобођен обављања послова за које је закључио уговор о раду.
Ако колективни уговор или споразум из става 1. овог члана није закључен, председник подружнице и члан органа синдиката имају право на 50% плаћених часова из става 2. овог члана. ''

На основу оваквог одређења у Закону о раду и Конвенције број 135 о заштити и олакшицама које се пружају представницима радника у предузећу из 1971. године, која је ратификована од стране државе (Службени лист СФРЈ број 14/82), у којој је одређено ''да су раднички предстваници заштићени од сваког поступања који је штетан по њих'' (члан 1. Конвенције) и ''да се радничким представницима означава лице која су призната као таква према националним законима и пракси'', подносилац иницијативе сматра да је његов захтев основан. Синдикат радника у просвети Србије сматра да спорна одредба члана 55., није у сагласности са наведеним одредбама Закона о раду, јер се таквом одредбом укидају права овлашћеним представницима синдиката за обављање синдикалне функције, односо на плаћене часове рада месечно утврђена Законом. Ово из просте чињенице што у спорном члану  ово право припада само овлашћеном представнику синдиката потписнику овог Колективног уговора.
Из наведених разлога, Синдикат радника у просвети Србије предлаже да Уставни суд донесе одлуку, у складу са Законом о Уставном суду, да одредба члана 55. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Службени гласник РС 12/09), није у складу са Уставом Републике Србије и Законом о раду.

Синдикат радника у просвети Србије
Председник

Брајковић Слободан