Статистика посета

255190
ДанасДанас5
ЈучеЈуче28
Ове недељеОве недеље154
Овог месецаОвог месеца704
УкупноУкупно255190

Приступница

Из Галерије

Дистрибуција садржаја

Примедбе
 
ПРИМЕДБЕ СИНДИКАТА РАДНИКА У ПРОСВЕТИ СРБИЈЕ
НА НАЦРТ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА, ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОД 04.6.2009. ГОДИНЕ
 

На седници Председништва Републичког одбора Синдиката радника у просвети Србије одржане 12.6.2009. године са почетком у 11:00 часова, донети су следећи закључци:

 

 1. У члану 3., тачка 7, после речи ''хоризонталне'', додаје се реч ''и вертикалне''
 2. У члану 13., тачка 11, мења се и гласи: ''из сваког репрезентативног синдиката бира се по један члан''.
 3. У члану 32., став 7 Нацрта, у четвртом реду после речи ''у складу са'' брише се текст и додају се нове речи које гласе:  ''Посебним колективним уговором и Колективним уговором код послодавца''.
 4. У одељењу аутономија установе у члану 40., тачка 3 Нацрта, предвиђено је и право установе на самовредновање рада установе. Како ово право није у сагласности са одредбама Закона о раду, као основног Закона којим се утврђују права запослених на учествовању у уређивању тих односа, то предлажемо да тачка 3 гласи:

 ''самовредновање рада установе врши се закључивањем колективног уговора са репрезентативним синдикатом установе о основима и мерилима самовредновања и објављивања резултата и других вредновања''. Сходно овом предлогу треба ускладити последњи став члана 47. Нацрта.

 1. У члану 47., став 5,  на крају текста додају се речи: ''и репрезентативни синдикат''.
 2. У члану 53., став 3 Нацрта, мења се и да гласи:

''Орган Управљања установе чине 5 представника запослених, и по два представника родитеља и јединице локалне смоуправе''.

 1. У члану 59. став 2 Нацрта, предвиђено је да директора школе бира школски одбор по прибављеном мишљењу свих запослених.

 Предлажемо да се после става 2 овог члана дода нови став који гласи:

''Школски одбор за директора школе не може изабрати кандидата уколико не добије најмање 1/4 гласова свих запослених''.

 У члану 59. Нацрта брисати алтернативу за савлађивање обуке за директора.

 1. У члану 61. Нацрта, у тачки 12, предвиђено је да се директор разрешује ако прими у радни однос лице супротно закону и општем акту. Предлажемо да се, сходно одредби члана 5. Посебног колкетивног уговора за основне и средње школе и домове ученика директор разреши и кад не прибави мишљење репрезентативног синдиката.

Зато предлажемо да се у тачки 12, овог члана, на крају, после зареза и речи ''закону'' додају речи ''Посебног колективног уговора''.

 1. Предлажемо да се брише члан 62. као алтернатива члану 61.
 2. У члану 105., став 7, предвиђено је да се владање ученика оцењује описно и да не утиче на општи успех ученика.

Предлажемо да се овај став брише и да гласи: ''владање ученика од V разреда основног образовања и васпитања и свих разреда средњег образовања и васпитања оцењује се бројчано и утиче на општи успех''.

 1. Посебно подржавамо решења дата у члановима од 108. до 111. Нацрта, који се односе на одговорност и обавезе ученика јер је пракса показала да ''права дата ученики без јасне и конкретне обавезе и одговорности је много допринела да имамо многе негативне појаве и проблеме како у основној тако и у средњој школи.
 2. У члану 116., у последњем ставу, после тачке додаје се текст: ''у надлежној здравственој установи''.
 3. У члану 126. Нацрта утврђен је начин примања у радни однос у установи. Полазећи од стварног стања у друштву па и у систему образовања имамо појаве да нека установа има потребе за одређеном категоријом наставног особља, док неке установе у истом месту имају вишак таквог кадра. Зато, сходно одредбама члана од 36. до 39. Посебног колективног уговора за основне и средње школе и домове ученика, преко школске управе пре расписивања конкурса треба установа да добије писмену информацију да ли такав профил кадра као вишак има у другим школама, иако нема тек тада та установа да распише конкурс.

У члану 126., у ставу 2 Нацрта, после речи ''преузет из установе'', бришу се речи ''или Министарства'', и додају речи: ''са подручија школске управе''. Такође предлажемо да се у члану 126. Нацрта дода нови став који гласи: ''Предност у пријем у радни однос има кандидат из друге установе са подручија школске управе који испуњава услове радног места''.

 1. У члану 131. Нацрта Закона о нормама непосредног рада наставног особља, предложен текст се брише и нови текст гласи: ''у оквиру 40-то часовне радне недеље наставник има норму од 18 (20) часова редовне наставе и не више од 24 часа непосредног рада са ученицима, наставник практичне наставе и стручни сарадник 25 часова, а васпитач 30 часова непосредног рада са децом''.
 2. Решење које је дато у члану 133., став 2, Нацрта Закона, а којим се утврђује право на годишњи одмор од најмање 20, а највише 30 радних дана, сматрамо да је супротно одредбама Закона о раду (члан 69. и члан 74.) и препорукама МОР-а, јер Закон о раду као основни Закон утврђује само најмање трајање, а дужина годишњег одмора зависи од критеријумима које утврђује Закон, а мерила од тих критеријумима ближе се уређују општим актима. Како Закон о раду под општим актима сматра колективне уговоре то је и Посебни колективни уговор за основне и средње школе и домове ученика прецизно уредио мерила на основу којих се одређује дужина трајања годишњег одмора.

Са изложеног предлажемо да се у члану 133., став 2, после речи ''одмор од најмање 20'', а после зареза речи ''највише 30 радних дана'' бришу.

 1. Одредбе Нацрта Закона од члана  134. до 140., којим се уређује одговорност запослених, сматрамо да су само делимично уређена питања везана за одговорност запослених, а да многа битна питања као што су: заказивање рочишта, достављања позива, вођења записника, права на одбрану и сл., нису уређена већ законодавац оставља установама да при вођењу дисциплинског поступка сама налазе решења у Закону о општем управном поступку.

Зато предлажемо да се у потпуности уреди дисциплински поступак.

 1. Решење предложено у члану 139. Нацрта да наставном особљу престаје радни однос када наврше 40 година радног стажа, без обзира на године живота, је казна за оне наставнике који су редовно завршили студије и морају да иду у пензију и са 60 година живота, иако им Закон о раду утврђује право на рад до 65 година живота.

Зато предлажемо да се изврши измена у члану 139., став 2, и то тако што се после речи ''директору''', додаје реч ''може престати''.

 1. У члану 150., став 1 Нацрта, уместо речи ''по детету, односно ученику'', треба да стоји текст: ''по броју одељења''.

 

 

                                                                                                                         Председник

                                                                                                                                                                                         Брајковић Слободан с.р