Статистика посета

373074
ДанасДанас23
ЈучеЈуче31
Ове недељеОве недеље140
Овог месецаОвог месеца684
УкупноУкупно373074

Приступница

Из Галерије

Дистрибуција садржаја

ПРАВИЛНИК О ТЕХНОЛОШКОМ ВИШКУ

 ПРАВИЛНИК О ТЕХНОЛОШКОМ ВИШКУ

На основу Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ( Сл. Гл. РС 12/09), репрезентативни синдикат ____________________, општина _____________________ и директор Школе ________________________ закључују:  

                                                              I 

ПРАВИЛНИК ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА,СА ПУНИМ ИЛИ НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ 

 Члан 1. 

           Критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом, вреднују се у бодовима и то: 

 1. Рад остварен у радном односу
 
критеријумБрој бодова
1. за сваку годину рада оствареног у радном односу1
2. за сваки месец рада оствареног у радном односу (1:12)0,0833
3. за сваку годину рада у основним, средњим школама и домовима ученика0,35

 

2.   Образовање 

А) наставно особље и стручни сарадници 

критеријумБрој бодова
1. докторат20
2. магистратура17,5
3. специјалистичке студије 217
4. специјалистичке студије 116
5. високо образовање (VII 1 – мастер)15
6. специјалистичко образовање након средњег образовања (више образовање)10
7. средње образовање од 3, односно 4 године5

  

Б) домар 

критеријумБрој бодова
1. средње образовање од 3, односно 4 године5
2. средње образовање – 5. степен 7,5

  

3. Резултати рада 

 1. Однос према радним обавезама и пословима
 
критеријумБрој бодова
1. неоправдано кашњење на посао до 3 пута у току претходне школске године1,5
2. неоправдано кашњење на посао од 4 до 5 пута у току претходне школске године1
3. неоправдано кашњење на посао од 6 до 8 пута у току претходне школске године0,5
4. неоправдано кашњење на посао 9 и више  пута у току претходне школске године0
5. неоправдан недолазак на Наставничко и Одељењско  веће  до 3 пута у току претходне школске године1,5
6. неоправдан недолазак на Наставничко и Одељењско веће  од 4 до 5 пута у току претходне школске године1
7. неоправдан недолазак на Наставничко и Одељењско веће  од 6 до 8 пута у току претходне школске године0,5
8. неоправдан недолазак на Наставничко и Одељењско веће  9 и више пута у току претходне школске године0
Напомена: горе наведени критеријуми утврђују се на основу података из службене евиденције 

  2. За остварене резултате на општинским и регионалним такмичењима у последње 4 године 

А) Општинско тамичење (1 ученик  1 пут у току предходне 4 године) 

критеријумБрој бодова
1. прво место3
2. друго место2,5
3. треће место2
Изузетак :Уколико 1 или више ученика у току 4 претходне године освоји 1. место два или више пута или прво и друго или треће место  3,5
Изузетак:Уколико 1 или више ученика у току 4 претходне године освоји 2. место два или више пута или  друго и треће место или два и више трећих места 3

Напомена: Изузетак искључује критеријуме 1., 2. и 3. 

Б) Градско такмичење (1 ученик  1 пут у току предходне 4 године) 

критеријумБрој бодова
1. прво место4
2. друго место3,75
3. треће место3,5
Изузетак :Уколико 1 или више ученика у току 4 претходне године освоји више од једног пута  неко од прва три места  4

  

Напомена: Изузетак искључује критеријуме 1., 2. и 3. Ако су бодована постигнућа на градском такмичењу не бодују се резултати са општинског такмичења. 

В) Републичко такмичење (1 ученик  1 пут у току предходне 4 године)

 
критеријумБрој бодова
1. прво место6
2. друго место4
3. треће место2
Изузетак :Уколико 1 или више ученика у току 4 претходне године освоји 1. место два или више пута или прво и друго или треће место  6
Изузетак:Уколико 1 или више ученика у току 4 претходне године освоји 2. место два или више пута или  друго и треће место  5
Изузетак :Уколико 1 или више ученика у току 4 претходне године освоји 2 или више пута треће  место 3

  

Напомена:

 -         Републичко такмичење се бодује независно од општинског или градског такмичења.-         Бодују се само такмичења у организацији Министарства просвете РС која су обухваћена Календаром такмичења за школску годину 

4. Доприноси у педагошком раду 

критеријумБрој бодова
Објављени радови, стручни радови, издавање уџбеника(радови објављени у верификованим часописима и установама)7 бодова 

4. Имовно стање 

критеријумБрој бодова
1. ако су укупна примања домаћинства по члану на нивоу републичког просека или преко  90 % просека1
2. ако су укупна примања домаћинства по члану преко  80, а до 90 % републичког просека1,5
3. ако су укупна примања домаћинства по члану преко  70, а  до 80 % републичког просека2
4. ако су укупна примања домаћинства по члану преко 60, а  до 70 % републичког просека2,5
5. ако су укупна примања домаћинства по члану преко  50,а  до 60 % републичког просека3
6. ако су укупна примања домаћинства по члану испод 50 % републичког просека5

 Напомена : Према овом правилнику, домаћинство чине брачни или ванбрачни другови са својом децом и остала лица уколико постоји одлука државног органа о старатељству.

Поред примања, а по потреби, могу се тражити и подаци о  

5. Здравствено стање на основу налаза надлежне здравствене установе 

критеријумБрој бодова
1. инвалид5
2. хронични и тешки болесник3
3. запослени који болује од професионалне болести0

  

Напомена: Доказ о здравственом стању доставити од медицине рада.

 6. Број деце на редовном школовању 

критеријумБрој бодова
1. ако запослени има једно дете на школовању1
2. ако запослени има двоје деце на школовању3
3. ако запослени има троје и више деце на школовању5

 Напомена: На редовном школовању се сматрају деца која похађају предшколски програм (припремни програм), деца која редовно похађају основну или средњу школу и студенти. Као доказ о наведеном доставити потврду из установе коју дете похађа.

   Члан 2.

            На основу критеријума из члана 1. Правилника сачињава се ранг – листа према редоследу бодова, почев од највећег .  За запосленог за чијим је радом престала потреба утврђује се запослени који оствари најмањи број бодова. Уколико више запослених има исти број бодова, предност има запослени који је остварио већи број бодова по основу рада оствареног у радном односу, стручне спреме, резултата рада, односно имовног стања, и то наведеним редоследом. 

Члан 3.

             Решење којим се утврђује да је престала потреба за радом запосленог доноси директор, на основу предлога Комисије коју именује Школски одбор на предлог синдиката. 

             Комисија из става 1 овог члана утврђује предлог на основу листе која је сачињена према критеријумима из Члана 1. овог Правилника. 

 I I МЕРЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 Члан 4.

          Запослени за чијим је радом престала потреба може бити: 

 1. распоређен на друго радно место у школи
 2. распоређен на друго радно место са непуним радним временом у школи
 3. преузет на основу споразума о преузимању у другу установу уз сагласност запосленог
 4. упућен на преквалификацију или доквалификацију

  Члан 5. 

          Радни однос запосленом за чијим је радом престала потреба не може престати без његове сагласности: 

 1. запосленој за време трудноће или са дететом до 2 године старости
 2. запосленом самохраном родитељу
          (Према овом Правилнику, самохрани родитељ је лице чији члан брачне или ванбрачне заједнице није жив или отац детета није познат. Доказ -  извод из матичне књиге умрлих или рођених ) 
 1. запосленом чије дете има тешки инвалидитет
 2. ако оба брачна  друга  раде у истој школи, једном од брачних другова
 3. запосленом мушкарцу који има најмање 35 година стажа осигурања и запосленој жени која има најмање 30 година стажа осигурања, без њихове сагласности, под условом да не испуњава један од услова за пензију

 Члан 6.

             Директор не може да откаже уговор о раду, нити на други начин стави у неповољан положај представника запослених у Школском одбору, за време обављања функције и две године по престанку функције, ако представник запослених поступа у складу са законом, Колективним уговором и Уговором о раду. 

Члан 7.

           Директор не може да откаже уговор о раду, нити на други начин стави у неповољан положај председника репрезентативног синдиката у школи, за време обављања функције и две године по престанку функције, ако поступа у складу са законом, Колективним уговором и Уговором о раду. 

Члан 8. 

           Запосленом за чијим је радом престала потреба, а коме није могло да се обезбеди ни једно од права утврђених Законом, Колективним уговором код послодавца или Уговором о раду, може престати радни однос под условом да му се претходно исплати отпремнина, и то најмање у висини која је утврђена Законом о раду, односно која је утврђена посебним програмом за решавање вишка запослених у установама из области образовања у процесу рационализације броја запослених, који се доноси у складу са општим актом Владе који уређује та питања, према сопственом избору запосленог. Исплата отпремнине и свих заосталих примања врши се најкасније до дана престанка радног односа. 

Члан 9.

 Уговорне стране су сагласне