Закони и правилници

Закон о основама система образовања и васпитања

Посебан колективни уговор за школе и домове ученика

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о предшколском васпитању и образовању

Закон о раду

Закон о штрајку

Закон о мирном решавању радних спорова

Закон о здравственом осигурању

Закон о јавном информисању и медијима

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање средње школе

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање основне школе

Стручно упутство о начину израде школске документације

Правилник о оцењивању ученика  у основном образовању и васпитању